PENGURUS MADRASAH DINIYAH

PERSONALIA PENGURUS MADRASAH DINIYAH PUTRI

Kepala Madrasah                     : Usta. Siti Imamatul F.
Wakil Kepala Madrasah          : Usta. Chusnia Khoirotus Sa’adah
Tata Usaha :
- Administrasi                           : Usta. Zulfayana
                                                  : Usta. Qurrotul A’yun
- Keuangan                               : Usta Nur Halimah
Kurikulum                                : Usta.Sulha
                                                 : Usta. Siti Mukarromah
Kesiswaan                                 : Usta. Nurul Jannah                
                                                             : Usta. Muhbitatus Sa’idah
Bimbingan dan Penyuluhan    : Usta. Siti Munawwaroh
Sarana dan Prasarana            : Usta. Luthfiyah
                                                  : Usta. Vivin Nuroh
Humas                                       : Usta Sholihah
                                                  : Usta. Anis sulalah

0 Komentar