Jadwal Pengajian Pesantren Al-Khoirot Putri

PP. AL-KHOIROT “PUTRI”

No
NAMA KITAB
MU’ALLIMAH
WAKTU WIB
KET
1
Sullam


Ny. Hj. Luthfiyah Syuhud


16:00 – 17:00


Santri Putri
2
Safinah
3
Bidayatul Hidayah
4
Irsyadul ‘Ibad
5
Syarah Nasha’ihud Diniyah


JADWAL PENGAJIAN NON REGULER PP. AL- KHOIROT

No
Nama Kitab
Mu’allim
Waktu WIB
Ket
1
Al- Hikam
KH. Zainal Ali
Jum’at
16.00- 17.00
Umum
(Santri dan masyarakat)
2
Shahih Bukhori
KH. A. Fatih Syuhud
Jum’at Legi
08.00- 10.00
Santri, Alumni dan umum
3
Ceramah Umum
KH. A. Fatih Syuhud
Minggu
16.00- 17.00
Putra- Putri

0 Komentar